DỊCH VỤ Bán Vàng

Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 150,000đ
Hệ số:

Vị trí (Mặc định vách núi kakalot khu 51 và 52)

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 trumnicks1 55 [OFFLINE]
2 trumnicks2 55 [OFFLINE]
3 trumnicks3 55 [OFFLINE]
4 trumnicks4 55 [OFFLINE]
5 trumnicks5 55 [OFFLINE]
6 trumnicks6 55 [OFFLINE]
7 trumnicks7 55 [OFFLINE]
8 trumnicks8 55 [OFFLINE]

Dịch vụ khác